Preguntes freqüents

Des del Grup Altmaesports LEADER t’assessorem i ajudem a desenvolupar la idea del teu projecte, així com orientar-te sobre com dur-lo a terme.

Qui pot ser beneficiari de les ajudes LEADER?

Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica, les entitats públiques (Ajuntaments, Mancomunitats i Entitats Locals Menors), associacions sense ànim de lucre i el propi GAL.

Existeix alguna convocatòria oberta actualment?

Les convocatòries depenen de la Conselleria i no tenen calendari fix, però sol tenir una freqüència d’una convocatòria per any.

Puc ser beneficiari si ja tinc el meu projecte en marxa?

Si, hi ha ajudes per a millora d’empreses.

Quins requisits he de complir per a optar a les ajudes?
 1. Estar dins del tipus de beneficiaris que permet l’ordre
 2. Tindre una idea de negoci o projecte
 3. Comptar amb una convocatòria oberta
Quins municipis formen part del GAL ALTMAESPORTS LEADER?

Els municipis que estan dins del nostre àmbit d’acció són: Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cinctorres, Culla, Forcall, Herbés, La Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell, Todolella, Torre D’En BesoraVallibona, Vallibona, Vilafranca del Cid, Vilar de Canes, Villores, Zorita del Maestrazgo.

Què és l'enfocament LEADER?

L’ENFOCAMENT o MÈTODE LEADER és un mètode diferent i alternatiu d’intervenció en el territori enfront del mètode tradicional de les Administracions Públiques. Segueix el model ascendent, “de baix a dalt”, la qual cosa permet que el propi territori s’organitze i autogestione el seu desenvolupament organitzant-se en una entitat que garanteixa l’associació dels sectors públics i privats, la lliure adhesió i el funcionament dels seus òrgans: el GRUP D’ACCIÓ LOCAL. Aquest és el responsable de dissenyar una estratègia de desenvolupament i executar-la amb uns fons públics que s’assignen per a aquesta finalitat.

LEADER ha estat un important component del desenvolupament rural de la Unió Europea des dels anys 90. Des de 2014 ha evolucionat cap al Desenvolupament  Local Participatiu. Per això, LEADER és una eina essencial per a la dinamització i l’emprenedoria en el medi rural.

Els set principis sobre els quals s’assenta aquesta metodologia són l’enfocament ascendent; les estratègies territorials de desenvolupament; la col·laboració públic privada; les actuacions integrades i multisectorials; la innovació; la cooperació; i la connexió en xarxes.

Qui integra el GAL ALTMAESPORTS LEADER?

Actualment aquesta associació aquesta formada per 48 socis; 25 públics, Ajuntaments i Mancomunitats de les comarques de l’Alt Maestrat, Els Ports i Baix Maestrat, així com 23 socis privats.

Com s'organitza el GAL i on s'ubica?

Tots els socis són membres de l’Assemblea General del GAL, que és el màxim òrgan representatiu i deliberant. La Junta Directiva, per part seua, és l’òrgan executiu i rector de l’Associació, i està format per un president, tres vicepresidents, un secretari, un tresorer i fins a dotze vocals.

D’altra banda, l’oficina tècnica està formada pel Gerent, liderant l’equip des de la subseu situada a La Torre d’En Besora, i l’administrativa, exercint les seves funcions des de la seu a Cinctorres.

Com es valoren els projectes?

El procediment de selecció dels projectes es basa en una doble baremació:

  1. Criteris d’exclusió, analitzats per l’equip tècnic:
   1. Viabilitat econòmica, financera i tècnica en el cas de projectes productius.
   2. Viabilitat financera i tècnica en el cas de projectes no productius.
   3. Coherència amb les mesures de l’EDLP.
  2. Criteris de selecció, analitzats per la Junta Directiva.
Què és la ruralitat?

El grau de RURALITAT és un indicador que s’obté de l’estudi de diversos criteris, que venen definits en l’ORDRE 5/2016, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels Grups d’Acció Local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu:

Criteris Puntuació

Densitat de Població <101 hab/km2

Menor o igual a 50 hab/km² 12 p.

Entre 51 i 100 hab/km²  6 p.

 

Població

Menor o igual a 500 hab. 12 p.

Entre 501 i 1.000 hab. 7 p.

Entre 1.000 i 1.500 hab. 4 p.

 

Índex d’envelliment de la població (respecte a la mitjana de la Comunitat Valenciana)

Major o igual al 70% de la mitjana 12 p.

Major o igual al 40% de la mitjana 7 p.

Major o igual a la mitjana i menor del 40% 4 p.

 

Especialització en el sector primari

Ocupació en el sector primari major del 20% 12 p.

 

Municipis amb àrees integrades en espais naturals protegits

Red Natura 2000 10 p.

Parc Natural – Reserva Natural 7 p.

Paratge Natural – Paisatge Protegit – Espais Protegits per instruments internacionals 4 p.

Resta d’espais naturals protegits 2 p.

 

Assistència médica: centre de salut

Sense centre: 10 p.

Amb centre: 0 p.

 

Dotació escolar bàsica: centre amb cicle formatiu de primària

Sense centre: 10 p.

Amb centre: 0 p.

 

Municipis situats en zones de muntanya

Zona de muntanya 12 p.

 

Distància a a capçaleres de comarca

Menor o igual de 15 km 0 p.

Major de 15 km 10 p.

 

Total

100

 

Després d’aplicar l’anterior, els municipis que integren el GAL ALTMAESPORTS LEADER obtindrien la següent ruralitat:

Municipi Ruralitat

Albocàsser

38
Ares 100
Benassal 70
Castell de Cabres 100
Castellfort 100
Catí 85
Cinctorres 80
Culla 95
Forcall 65
Herbés 100
La Mata 100
Morella 46
Olocau del Rey 90
Palanques 100
Portell 100
Todolella 100
La Torre d’En Bessora 90
Vallibona 88
Vilar de Canes 90
Vilafranca del Cid 56
Villores 90
Zorita del Maestrazgo 100

 

Quina és l'ajuda màxima que pot rebre un projecte?

Les ajudes que es concedeixen dins del programa LEADER tenen uns límits màxims, tant pel que fa al percentatge, com a la quantia de la subvenció.

Com puc presentar la meva sol·licitud?
Presencial
 • En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigeixen.
 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanye a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en aquest últim cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni.
 • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableix.
 • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • En qualsevol altre que estableixen les disposicions vigents.

I, preferentement, en:

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D’OCTUBRE-EDIFICI A
46018 València

Per internet

A través de l’enllaç corresponent: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html? tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=19396

Quina documentació he de presentar?

La convocatòria distingeix dues etapes de presentació de documentació. Una primera etapa que comprèn dues fases, la primera des del moment de la sol·licitud d’ajuda i el moment de la concessió d’aquesta, i la segona després de la notificació de la concessió de l’ajuda, i una segona etapa en la qual una vegada realitzada la inversió se sol·licita el pagament de l’ajuda.

 • Documentació mínima obligatòria per l’aprobació de l’ajuda.
  En aquesta etapa es requerirà documentació en dos moments: A) Documentació a aportar en el moment de la SOL·LICITUD D’AJUDA. Model normalitzat de Sol·licitud de l’ajuda degudament emplenat.
  El model de sol·licitud d’ajuda consta d’apartats diferenciats en els quals s’ha de marcar amb una X la documentació que, segons els casos, s’aporta:

  1. Declaracions responsables que es deuen de marcar segons siga procedent en cada cas.

  2.Documentació a aportar per totes les possibles persones beneficiàries. (Annex II de l’Ordre 13/2018).

  2.1. Comú a totes persones beneficiàries
  Model de dades bàsiques del projecte
  Model d’indicadors socials i d’ocupació
  Model de declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix objecte (ajudes concurrents).
  Model de declaració d’ajudes de mínims.
  Model normalitzat de domiciliació bancària.

  2.2. Específics (únicament per a empreses)
  Model de declaració de la condició de pime.
  Model de Pla empresarial i estudi de viabilitat (per a creació d’empreses no agrícoles en zones rurals)
  Model de Pla empresarial i estudi de viabilitat (per a creació i inversions en empreses agroalimentàries, i inversions en empreses no agrícoles)
  Model aprovisionament matèries primeres (empreses agroalimentàries)
  Model comercialització de productes acabats (empreses agroalimentàries)
  Model de declaració responsable del compliment de la normativa sobre medi ambient (empreses agroalimentàries)

  B) Documentació a aportar una vegada notificada la CONCESSIÓ DE L’AJUDA:

  Mitjançant requeriment se sol·licitarà a les persones beneficiàries dels projectes/actuacions la següent documentació, en funció del tipus de beneficiari (Annex IV: Fase 2 de l’Ordre 3/2018):
  1. Documentació per a persones físiques i jurídiques de naturalesa privada.
  2. Documentació per a entitats públiques.

 • Documentació a adjuntar en la fase de JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA.

Una vegada realitzada la inversió, per al pagament de l’ajuda s’haurà de presentar la següent documentació:

Model normalitzat de Sol·licitud de pagament de l’ajuda degudament emplenat.
El model de sol·licitud de pagament consta d’apartats diferenciats en els quals s’ha de marcar amb una X la documentació que, segons els casos, s’aporta.

1. Declaracions responsables que es deuen de marcar segons siga procedent en cada cas.

2.Documentació a aportar per totes las possibles persones beneficiàries. (Annex II de l’Ordre 13/2018).
2.1.Comú a totes persones beneficiàries

Model de compte justificatiu (persones beneficiàries privades)
Model de compte justificatiu (persones beneficiàries públiques)
Model d’indicadors socials i d’ocupació
Model de declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix objecte (ajudes concurrents).
Model de declaració d’ajudes de mínims.
Model normalitzat de domiciliació bancària.

2.2. Específics (únicament per a empreses)
Model de declaració de la condició de pime.

Les ajudes LEADER són compatibles amb altres ajudes?

Les ajudes que s’atorguen dins d’aquest programa són incompatibles amb les ajudes cobertes per qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, per un altre eix del FEADER o per les organitzacions comunes de mercat.

No obstant això, sí que seran compatibles amb aquelles convocades per l’Administració Pública, així com entitats públiques o privades. En tot cas la normativa en aquest apartat és extensa pel que es recomana consultar cada cas.

Seria subvencionable l'adquisició d'inversions de segona mà?

No. L’adquisició de maquinària i béns d’equip usats o de segona mà, ni l’arrendament de maquinària i béns d’equip són subvencionables.

Coneix el Grupo d’Acció Local GAL ALTMAESPORTS

Contacte

Gerència

722 61 40 95

Administració

623 03 54 12

Pregunta’ns
sense compromís

gerencia@altmaesports.org  //  administracion@altmaesports.org  //  Horari DL – DV  9:00h – 15:00h

This site is registered on wpml.org as a development site.